Úvahy o založení občanského sdružení, které by sdružovalo zájemce o unikátní horskou železniční trať Most - Dubí - Moldava v Krušných horách spadají do roku 1994, kdy se konaly oslavy 110 let od zahájení provozu. V té době viselo ve vzduchu cosi negativního, neboť ze strany Českých drah vycházely náznaky o snahách zrušti tuto nezbytnou regionální železniční trať využívanou mnohými lidmi do zaměstnání, škol či k lékaři, ale především k cestám za rekreací.

Počátkem ledna 1996 byly vytištěny letáčky informující širokou veřejnost o možnosti založení občanského sdružení, které bude podporovat a především propagovat zdejší železnici a její okolí. Bylo podniknuto mnoho kroků, sepsány stanovy a provedena registrace. Dne 19.března 1996 provedlo ministerstvo vnitra registraci občanského sdružení pod názvem Klub přátel krušnohorské železnice Most - Dubí - Moldava. Postupně byl proveden nábor členské základny a to pomocí výzev nejen v regionálních sdělovacích prostředcích.

 Jednotka Shark v ŽST Osek-město

Krátce po zaregistrování, došlo k zásadnímu zlomu v činnosti sdružení. České dráhy vydaly depeši ohledně vyloučení provozu traťového úseku Louka u Litvínova - Moldava od 8.00 hodin dne 31.5. 1996. Již počátkem dubna jsme byly inciátory jednání na radnici v Dubí, kterého se zúčastnili zástupci obcí Dubí, Osek, Háj u Duchcova, Lom u Mostu, dále TJ Lokomotiva Teplice lyžařský areál, firma Sanace s.r.o., Severozápadní železniční a.s., Okresní úřad Teplice odbor dopravy.

Na první valné hromadě, která se uskutečnila v polovině dubna v čekárně moldavského nádraží byl zvolen řádný výbor a v podnětné diskusi přijaty závěry které by měli napomoci trati a podporovat veškeré rozumné dění k záchraně zdejší železnice.

Koncem srpna téhož roku projel trať měřící vůz a ihned byl zastaven provoz a nahrazen autobusy. V září proběhlo jednání v obci Hrob, kterého se kromě zástupců obcí, okresů, Regionální rozvojové agentury a Českých drah zúčastnili také zástupci našeho sdružení. České dráhy prohlásily, že pokud by obce přislíbily finanční pomoc ve výši 3,3 milionu korun, jsou schopny uvést trať po nejnutnějších opravách do provozu. Obce tuto částku přislíbily a na jednání bylo odsouhlaseno vyhlásit veřejnou sbírku, ke které se přidal i náš klub a to zorganizováním 1.ročníku turistického pochodu na podporu zdejší železnice, jehož startovné bylo dobrovolné a věnováno ve prospěch uvedené sbírky.

Vedle uvedené činnosti je hlavní pozornost věnována prezentaci a brigádám. V rámci dobrovolných brigád jsme se zaměřili na úsek z Dubí do Moldavy, kde provádíme odstraňování náletových dřevin. Po dohodě s traťmistrem se podařilo vyčistit zadní zhlaví na dubském nádraží a jeho opětovné zprovoznění tak, aby v případě potřeby bylo možné objíždět soupravu. Jelikož v posledních letech zaznamenaly náletové dřeviny a nežádoucí vegetace prudký nárůst, zakoupili jsme v roce 2001 postřik na jejich likvidaci a provedli postřik v prostoru Dubského nádraží. Také došlo k opravě historických budek před nádražní budovou v Dubí. V rámci prezentace jsme se zaměřili především na oblast propagační a vydavatelskou. Podařilo se vydat pět pohlednic a ve spolupráci se železničním spolkem Lokálka Group jsme vydali publikaci Moldavská dráha. Každým rokem propagujeme jízdní řád a autobusové přípoje MHD Teplice o sobotách, nedělích a svátcích na vlaky žst. Dubí.

Velká pozornost je věnována i akcím pro širokou veřejnosti. Tradicí se staly turistické pochody na podporu železnice a v poslední době i na podporu znovuobnovení chybějícího úseku mezi Moldavou a Německým Holzhau. Další zajímavou akcí jsou Vánoční jízdy konané 25. a 26. prosince, kdy na pravidelném vlaku jsou nasazovány historické motorové lokomotivy. V roce 1999 uplynulo již 115 let od příjezdu prvního vlaku do Moldavy, kdy jsme uspořádali jízdu historického parního vlaku v netradičním úseku Teplice-Louka u Litvínova-Dubí-Moldava a zpět. Uvedené výročí připadlo na začátek prosince, proto byla oslava spojena s oslavou Mikuláše. Od té doby vyjíždí každým rokem z Teplic Mikulášský parní Expres, kterým si připomínáme i další významná železniční výročí. Akce je vždy spojena s dalším doprovodným programem v žst. Hrob v podání divadla v Pytli a žst. Moldava vystoupení hudební skupiny Kompromis a pořádáním výstavy. Jízdu parního vlaku doprovází Mikuláš s doprovodem. Všechny tři uvedené akce jsou pořádány ve spolupráci Depa kolejových vozidel Louny a PJ Most.

Velkým úspěchem bylo zpracování a podání projektu o vyhlášení zdejší horské dráhy za kulturní památku ČR na ministerstvo kultury. Před podáním žádosti projekt podpořily Okresní úřady Teplice, Most a památkový ústav v Ústí nad Labem. Ministerstvo kultury celou žádost společně s projektem pečlivě posoudilo a ke dni 15.července 1998 vyhlásili železniční trať Most-Dubí-Moldava v úseku Louka u Litvínova-Dubí-Moldava za kulturní památku ČR.

Na základě Nového Občanského zákoníku se od roku 2016 „Občanské sdružení“ změnilo na „Zapsaný spolek“.